Nowa strona 1
 

środa, 23 września 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:
 • praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego
 • przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest na podstawie umowy zawieranej między urzędem pracy i pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową
(wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy wojewódzki urząd pracy)
Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nie może odbywać się w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.
Program praktycznej nauki zawodu uwzględnia standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladniczy lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie
Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy
Korzyści dla pracodawcy:
 • pracodawca nie ponosi kosztów badań lekarskich i psychologicznych za skierowanego uczestnika;
 • nie ponosi kosztów egzaminów: czeladniczego, na tytuł zawodowy lub sprawdzającego potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe uczestnika;
 • może otrzymać refundację wydatków poniesionych na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu;
 • premia wypłacona pracodawcy po zakończeniu programu, jeśli uczestnik zda egzamin z wynikiem pozytywnym, wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc realizacji programu. 

Obowiązki pracodawcy:

 • opracowuje program przygotowania zawodowego (lub we współpracy z instytucją szkoleniową), który ma zawierać w szczególności: czas trwania, nazwę zawodu, wykaz zadań przewidzianych do realizacji u pracodawcy, wykaz nabywanych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, plan nauczania (z uwzględnieniem miejsca nabywania umiejętności praktycznych i zdobywania wiedzy teoretycznej), wykaz literatury;
 • zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę,
 • realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi jego dokumentację (dziennik zajęć, listy obecności),
 • zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników oraz zapoznaje uczestnika z regulaminem pracy,
 • przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej,
 • zapewnia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne.
 • wyznacza opiekuna dla uczestnika programu. Opiekun uczestnika praktycznej nauki zawodu musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny. Natomiast opiekun uczestnika przyuczenia do pracy dorosłych musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia, roczne doświadczenie wykonywaniu zadań nad pracownikami, stażystami lub praktykantami
Świadczenia przysługujące uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych:
 • stypendium w wysokości 120% zasiłku miesięcznie, jeżeli miesięczny wymiar godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosi co najmniej 150. W przypadku niższego wymiaru godzin przygotowania zawodowego dorosłych, wysokość stypendium jest ustalana proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku. Za okres nieusprawiedliwionych nieobecności stypendium także nie przysługuje.
 • 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych uczestnictwa w programie.
Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym czasie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia
Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Do pobrania:

© 2006 - 2020 r.Cech Rzemiosł Różnych w Wšgrowcu | Opieka i wykonanie : Logi.pl