Nowa strona 1
 

środa, 23 września 2020 r.
Informacja o Cechu
Wstąp do Cechu
Struktura Cechu
Cennik usług
Ustawa o Rzemiośle
Statut Cechu
Nadzór szkoleń
Porozumienie z ZSZ
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Egzaminy
Wynagrodzenie uczniów
Wynagrodzenia
ZUS rzemieślnika
Członkowie Cechu
Ochrona Środowiska
Ośrodek Dokształcania Kadr
Compensa - ubezpieczenie grupowe
Przydatne Linki
Certyfikat cechowy
Dzieje cechów wągrowieckich
Ośrodki wypoczynkowe
Programy użytkowe
Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

Nadzór szkoleń

Cech sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia  Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.  Porozumienie w powyższej sprawie zostało między nami podpisane w dniu 09 grudnia 2002 .

Podstawowe zadania Cechu w zakresie sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego:

  • współpraca z samorządem powiatu dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego u pracodawców rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne,
  • przyjmowanie od pracodawców szkolących uczniów oświadczeń dotyczących spełniania warunków umożliwiających prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych i ustalanie maksymalnej liczby młodocianych,
  • prowadzenie ewidencji  pracodawców rzemieślników  zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierającej informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych  i pedagogicznych osób szkolących – instruktorów praktycznej nauki zawodu, liczbie wolnych miejsc do wykorzystania w celu szkolenia, dacie złożenia egzaminów czeladniczych,
  • prowadzenie ewidencji  umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u  pracodawców rzemieślników,
  • organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych  z mistrzami szkolącymi  dotyczących zasad prawnych związanych ze szkoleniem młodocianych pracowników młodocianych oraz elementów metodyki i dydaktyki związanej z realizacją programu praktycznej nauki zawodu,
  • prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem (dla pracodawców i uczniów) ,  uczestniczenie w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udzielanie informacji na temat wolnych miejsc na naukę zawodu w rzemiośle oraz pomoc młodocianemu pracownikowi , który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego, a działania mediacyjne nie przyniosły efektu,
  • promowanie nauki zawodu organizowanej w zakładach rzemieślniczych  poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych  i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem  praw i obowiązków mistrza  szkolącego oraz młodocianego  pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
  • udzielanie informacji oraz przygotowywanie i udostępnianie niezbędnej dokumentacji związanej z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle,
  • organizowanie – w miarę potrzeb – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, połączonego z  omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów oraz uczniów, a także wręczanie świadectw czeladniczych – w obecności rodziców, przedstawicieli szkół, urzędów i organizacji.

Cech w ramach sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego spisuje umowy w siedzibie Cechu na druku umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego opracowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pieczęć  Cechu na druku umowy oraz nadanie jej numeru ewidencyjnego są potwierdzeniem, że w dniu spisania umowy spełnione zostały wszelkie warunki określone przepisami.

Cech prowadzi ewidencję zawartych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rejestr umów o naukę zawodu zawiera numer kolejny, datę zawarcia umowy, określenie stron, nazwę rzemiosła, formę przygotowania zawodowego, datę planowanego zakończenia nauki, formę dokształcania teoretycznego, rubrykę na uwagi (wg potrzeb – np. adnotacje o zakończeniu nauki).


© 2006 - 2020 r.Cech Rzemiosł Różnych w Wšgrowcu | Opieka i wykonanie : Logi.pl